Second Duet | Anat Shamgar & Tom Soloveitzik

Program C - Saturday 22/12, Tel Aviv, 20:30 | Thursday 27/12, Jeruslem, 20:30

 
Photo: Natasha Shachnes